Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu and English

Spread the love

Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu and English. తెలుగు మరియు ఆంగ్ల భాషలలో సుక్లం బారాధరం విష్ణుమ్ సాహిత్యం.

Shuklambardharam is a popular prayer dedicated to Vishnu Ganesha. You can read the song in Telugu and English below. Prayer is recited during the beginning of any activity. The text when chanting assures peace, prosperity and good health. Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu.

Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu and English
Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu and English song

శుక్లంబర్ధరం విష్ణు గణేశుడికి అంకితం చేసిన ప్రసిద్ధ ప్రార్థన. మీరు ఈ పాటను తెలుగు మరియు ఆంగ్లంలో క్రింద చదవవచ్చు. ఏదైనా కార్యాచరణ ప్రారంభంలో ప్రార్థన పఠించబడుతుంది. జపించేటప్పుడు వచనం శాంతి, శ్రేయస్సు మరియు మంచి ఆరోగ్యానికి భరోసా ఇస్తుంది.

  1. Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu
  2. Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in English

Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu.తెలుగులో సుకాలం బరధరం విష్ణు సాహిత్యం.Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu

నిత్య పారాయణ శ్లోకాః
ప్రభాత శ్లోకః
కరాగ్రే వసతే లక్ష్మీః కరమధ్యే సరస్వతీ ।
కరమూలే స్థితా గౌరీ ప్రభాతే కరదర్శనం ॥
[పాఠభేదః – కరమూలే తు గోవిందః ప్రభాతే కరదర్శనం ॥]

ప్రభాత భూమి శ్లోకః
సముద్ర వసనే దేవీ పర్వత స్తన మండలే ।
విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం, పాదస్పర్శం క్షమస్వమే ॥

సూర్యోదయ శ్లోకః
బ్రహ్మస్వరూప ముదయే మధ్యాహ్నేతు మహేశ్వరం ।
సాహం ధ్యాయేత్సదా విష్ణుం త్రిమూర్తిం చ దివాకరం ॥

స్నాన శ్లోకః
గంగే చ యమునే చైవ గోదావరీ సరస్వతీ
నర్మదే సింధు కావేరీ జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు ॥

నమస్కార శ్లోకః
త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ, త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ ।
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ, త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ ॥

భస్మ ధారణ శ్లోకః
శ్రీకరం చ పవిత్రం చ శోక నివారణం ।
లోకే వశీకరం పుంసాం భస్మం త్ర్యైలోక్య పావనం ॥

భోజన పూర్వ శ్లోకాః
బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మ హవిః బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం ।
బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మ కర్మ సమాధినః ॥

అహం వైశ్వానరో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రితః ।
ప్రాణాపాన సమాయుక్తః పచామ్యన్నం చతుర్విధం ॥

అన్నపూర్ణే సదా పూర్ణే శంకరప్రాణవల్లభే ।
జ్ఞానవైరాగ్య సిద్ధ్యర్థం భిక్షాం దేహి చ పార్వతి ॥

త్వదీయం వస్తు గోవింద తుభ్యమేవ సమర్పయే ।
గృహాణ సుముఖో భూత్వా ప్రసీద పరమేశ్వర ॥

భోజనానంతర శ్లోకః
అగస్త్యం వైనతేయం చ శమీం చ బడబాలనం ।
ఆహార పరిణామార్థం స్మరామి చ వృకోదరం ॥

సంధ్యా దీప దర్శన శ్లోకః
దీపజ్యోతిః పరం బ్రహ్మ దీపజ్యోతిర్జనార్దనః ।
దీపో హరతు మే పాపం దీపజ్యోతిర్నమోఽస్తుతే ॥

శుభం కరోతి కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధనసంపదః ।
శత్రు-బుద్ధి-వినాశాయ దీపజ్యోతిర్నమోఽస్తుతే ॥

నిద్రా శ్లోకః
రామం స్కంధం హనుమంతం వైనతేయం వృకోదరం ।
శయనే యః స్మరేన్నిత్యం దుస్వప్న-స్తస్యనశ్యతి ॥

అపరాధ క్షమాపణ స్తోత్రం
అపరాధ సహస్రాణి, క్రియంతేఽహర్నిశం మయా ।
దాసోఽయమితి మాం మత్వా, క్షమస్వ పరమేశ్వర ॥

కరచరణ కృతం వా కర్మ వాక్కాయజం వా
శ్రవణ నయనజం వా మానసం వాపరాధం ।
విహిత మవిహితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీ మహాదేవ శంభో ॥

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా
బుద్ధ్యాత్మనా వా ప్రకృతేః స్వభావాత్ ।
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామి ॥

దేవ స్తోత్రాః

కార్య ప్రారంభ స్తోత్రాః
శుక్లాం బరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ।
ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే ॥

యస్యద్విరద వక్త్రాద్యాః పారిషద్యాః పరశ్శతం ।
విఘ్నం నిఘ్నంతు సతతం విష్వక్సేనం తమాశ్రయే ॥

గణేశ స్తోత్రం
వక్రతుండ మహాకాయ సూర్యకోటి సమప్రభః ।
నిర్విఘ్నం కురు మే దేవ సర్వ కార్యేషు సర్వదా ॥

అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం ।
అనేకదం-తం భక్తానాం-ఏకదంత-ముపాస్మహే ॥

విష్ణు స్తోత్రం
శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం
విశ్వాధారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం ।
లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగిహృద్ధ్యానగమ్యం
వందే విష్ణుం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం ॥

గాయత్రి మంత్రం
ఓం భూర్భువ^^^స్సువః^^^ । తథ్స###వి^^^తుర్వరే$$$ణ్యం^^^ ।
భర్గో### దే^^^వస్య### ధీమహి । ధియో^^^ యో నః### ప్రచోదయా$$$త్ ॥

శివ స్తోత్రం
త్ర్యం###బకం యజామహే సుగ^^^ంధిం పు###ష్టి^^^వర్ధ###నం ।
ఉ^^^ర్వా^^^రు^^^కమి###వ^^^ బంధ###నాన్-మృత్యో###ర్-ముక్షీయ^^^ మాఽమృతా$$$త్ ॥

వందే శంభుముమాపతిం సురగురుం వందే జగత్కారణం
వందే పన్నగభూషణం శశిధరం వందే పశూనాం పతిం‌ ।
వందే సూర్యశశాంక వహ్నినయనం వందే ముకుందప్రియం
వందే భక్తజనాశ్రయం చ వరదం వందే శివం శంకరం‌ ॥

సుబ్రహ్మణ్య స్తోత్రం
శక్తిహస్తం విరూపాక్షం శిఖివాహం షడాననం
దారుణం రిపురోగఘ్నం భావయే కుక్కుట ధ్వజం ।
స్కందం షణ్ముఖం దేవం శివతేజం చతుర్భుజం
కుమారం స్వామినాధం తం కార్తికేయం నమామ్యహం ॥
గురు శ్లోకః
గురుర్బ్రహ్మా గురుర్విష్ణుః గురుర్దేవో మహేశ్వరః ।
గురుః సాక్షాత్ పరబ్రహ్మా తస్మై శ్రీ గురవే నమః ॥

హనుమ స్తోత్రాః
మనోజవం మారుత తుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమతాం వరిష్టం ।
వాతాత్మజం వానరయూధ ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ॥

బుద్ధిర్బలం యSఒధైర్యం నిర్భయత్వ-మరోగతా ।
అజాడ్యం వాక్పటుత్వం చ హనుమత్-స్మరణాద్-భవేత్ ॥

జయత్యతి బలో రామో లక్ష్మణస్య మహాబలః ।
రాజా జయతి సుగ్రీవో రాఘవేణాభి పాలితః ॥

దాసోఽహం కోసలేంద్రస్య రామస్యాక్లిష్ట కర్మణః ।
హనుమాన్ శత్రుసైన్యానాం నిహంతా మారుతాత్మజః ॥

శ్రీరామ స్తోత్రాం
శ్రీ రామ రామ రామేతి రమే రామే మనోరమే
సహస్రనామ తత్తుల్యం రామ నామ వరాననే

శ్రీ రామచంద్రః శ్రితపారిజాతః సమస్త కళ్యాణ గుణాభిరామః ।
సీతాముఖాంభోరుహాచంచరీకో నిరంతరం మంగళమాతనోతు ॥

శ్రీకృష్ణ స్తోత్రం
మందారమూలే మదనాభిరామం
బింబాధరాపూరిత వేణునాదం ।
గోగోప గోపీజన మధ్యసంస్థం
గోపం భజే గోకుల పూర్ణచంద్రం ॥

గరుడ స్వామి స్తోత్రం
కుంకుమాంకితవర్ణాయ కుందేందు ధవళాయ చ ।
విష్ణు వాహ నమస్తుభ్యం పక్షిరాజాయ తే నమః ॥

దక్షిణామూర్తి స్తోత్రం
గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం ।
నిధయే సర్వ విద్యానాం శ్రీ దక్షిణామూర్తయే నమ ॥

సరస్వతీ శ్లోకః
సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీ ।
విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా ॥

యా కుందేందు తుషార హార ధవళా, యా శుభ్ర వస్త్రావృతా ।
యా వీణా వరదండ మండిత కరా, యా శ్వేత పద్మాసనా ।
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకర ప్రభృతిభిర్-దేవైః సదా పూజితా ।
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా ।

లక్ష్మీ శ్లోకః
లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజ తనయాం శ్రీరంగ ధామేశ్వరీం ।
దాసీభూత సమస్త దేవ వనితాం లోకైక దీపాంకురాం ।
శ్రీమన్మంధ కటాక్ష లబ్ధ విభవ బ్రహ్మేంద్ర గంగాధరాం ।
త్వాం త్రైలోక్యకుటుంబినీం సరసిజాం వందే ముకుందప్రియాం ॥

సరస్వతీ స్తోత్రం
సరస్వతి నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణీం ।
విద్యారంభం కరిష్యామి సిధ్ధిర్భవతు మే సదా ॥

దుర్గా దేవీ స్తోత్రం
సర్వ స్వరూపే సర్వేశే సర్వ శక్తి సమన్వితే ।
భయేభ్యస్తాహి నో దేవి దుర్గాదేవి నమోస్తుతే ॥

యా కుందేందు తుషారహారధవళా యా శుభ్రవస్త్రావృతా
యా వీణావరదండమండితకరా యా శ్వేతపద్మాసనా ।
యా బ్రహ్మాచ్యుత శంకరప్రభృతిభిర్దేవైస్సదా పూజితా
సా మాం పాతు సరస్వతీ భగవతీ నిశ్శేషజాడ్యాపహా ।

త్రిపురసుందరీ స్తోత్రం
ఓంకార పంజర శుకీం ఉపనిషదుద్యాన కేళి కలకంఠీం ।
ఆగమ విపిన మయూరీం ఆర్యాం అంతర్విభావయేద్గౌరీం

Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in English.

Shuklambaradaram Vishnum
Shashivarnam Chaturbhujam
Prasanna vadanam Dhyaayeth
Sarva vighno pashantaye

Shaantaakaaram bhujagashayanam
padmanaabham suresham
Vishwaa dharam Gagana Sadrusham
Megha Varnam Subhangam
Lakshmi kantam kamalanayanam
yogibhir dhyaana gamyam
Vande vishnum bhava bhaya haram
sarva lokaika naatham.

Aushadam chintayed vishnum
bhojanam cha janardhanam
shayane padmanabham cha
vivahe cha prajapatim
yuddhe chakradharam devam
pravase cha trivikramam
Narayanam thanu thyage
sridharam priya sangame
dusswapne smara govindam
sankate madhusudhanam

kaanane naarasimham cha
pavake jalasayinam
jalamadhye varaham cha
parvathe raghunandanam
Gamane Vaamanam Chaiva
Sarva Kaaryeshu Madhavam

Shodasaitaani naamani
prathuruddhaya yah padeth
sarva paapa vinirmukto
vishnu lokai mahiyati
Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu

Final Words about Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu and English.

Friends, we hope you like Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu which given by us. If you like our Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu and Englishplease comment below, this will inspire us. Please do not forget to share on Facebook, WhatsApp, and other Social Media platforms.Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu Suklam Baradharam Vishnum Lyrics in Telugu

Leave a Comment